5km

Position Name Time
1 Mervin Smith 23:33
2 Barbara Hutton 26:00
3 Kari Longman 26:36
4 Rodney Maharage 27:29
5 Izzy Margolin 29:28
6 Pixie Sparg 29:48
7 Sarah Gammon 42:24