5km

Position Name Time
1 Mervin Smith 25:43
2 Kri Longman 26:15
3 Wendy Joy Floris 28:20
4 Izzy Margolin 29:55
5 Pixie Sparg 30:20
6 Ray Mizon 36:15
7 Emma Doubell 38:48
8 Sarah Gammon 42:05