5km

Position Name Time
1 Mervin Smith 26:12
2 Kari Longman 26:27
3 Barbara Hutton 26:48
4 Wendy Joy Floris 29:59
5 Izzy Margolin 30:58
6 Pixie Sparg 31:31