5km

Position Name Time
1 Kari Longman 27:27
2 Wendy Joy Floris 29:58
3 Izzy Margolin 31:46
4 Pixie Sparg 32:38
5 Ray Mizon 35:35
6 Sarah Gammon 44:32
7 Pat Holmes 51:51