5km

Position Name Time
1 Wilfred Kohn 26:59
2 Kari Longman 27:07
3 Chris Baff 27:36
4 Odile Quintard 28:24
5 Mervin Smith 28:52
6 Izzy Margolin 29:37
7 Pixie Sparg 29:48
8 Wendy Joy Floris 31:48
9 Greta Brock 32:41
10 Ray Mizon 36:15