5km

Position Name Time
1 Kari Longman 26:14
2 Mervin Smith 26:46
3 Izzy Margolin 30:54
4 Wendy Joy Floris 31:12
5 Pixie Sparg 31:22
6 Ray Mizon 38:14