5km

Position Name Time
1 Ray Mizon 36:48
2 Pixie Sparg 31:30